Trenckův epitaf

Náhrobní nápis, který si baron Trenck sám složil, když pobýval ve vězení na Špilberku, se nám dochoval díky bratřím kapucínům. Opsali jej z pandurova zápisníku a zaznamenali do své provinční kroniky (Annales Patrum Capucinorum Provinciae Boemiae, rok 1751, s. 85–86).

Trenckuv epitaf 800

Postůjte tiše, smrtelníci, zde odpočívá jeden z vás,
který byl učiněn ze stejného těsta jako vy všichni,
vám všem se povede stejně, chudým i bohatým,
protože vy všichni jste přinesli s sebou na svět trest.
Uvažte, kdo jste vy, zde dává se vám číst.
Zde leží kupka hlíny, kterou kdysi byl.
Zde pod tímto kamenem
leží pochovány a přikryty
Trenckův popel a hadry;
Jeho pád byl
uměním umřít vskutku věrně,
bohatství a čest získat za dědictví.
Některým z těch, kteří čtou,
on byl přítelem,
který říká, komu chce:
Zde pod tímto kamenem
odpočívá Trenckův popel a hadry
zcela klidně, pokojně a tiše.
Úklad, závist, pomluva, nenávist,
lpění na hmotných věcech,
mě vedly ke zbudování
tohoto bídného pomníku;
O, Bože, kéž smí po mojí smrti
jen nevina má říci:
Zde leží věrný Trenck
jak Sokrates pohřbený.
Ty však, poutníku, pohleď na toto místo,
Střez se mého pádu a modli se za mou duši.
Však může popel můj, ještě dojít práva,
uchovat nevinu jako Sokrates,
aby má císařovna po mé smrti poznala,
že stalo se mi bezpráví od přítele.

Tento (nápis) zhotovil generál Trenck již dávno ve svém zajetí a byl opsán z jeho zápisníku; ačkoli nakonec neměl žádný hrob, jen kámen pod hlavou a nevzhledný a roztrhaný kapucínský hábit; byl tedy pohřben u nás, kapucínů, v Brně do hrobky mezi naše zemřelé bratry, dne 4. října v den svých jmenin a narozenin, když napočítal 39 let svého věku.

František baron Trenck

Co má slavný velitel pandurů, přezdívaný ďábel Trenck, společného s řeholníky kapucínského řádu? Setkali se v brněnské pevnosti Špilberk. Baron Trenck jako vězeň odsouzený na doživotí, bratr kapucín jako zpovědník.

Ať už velitele pandurů ovlivnilo cokoli, kapucínská kronika dokládá, že čas strávený ve vězení pohnul jeho svědomím a on litoval svého nezřízeného života. Část svého majetku věnoval na dobročinné účely a sám si přál být pohřbený v kapucínské hrobce.

Franz Trenck obraz orez
Foto: Klášterní archiv kapucínů v Brně

Ve službách ruské carevny

František baron Trenck se narodil v roce 1711 v italském Reggiu. Po studiích na jezuitských gymnáziích vstupuje do uherského 8. pěšího pluku hraběte Pálffyho, kde dosahuje hodnosti poručíka. Kvůli svému výstřednímu chování a nekázni je však propuštěn.

V roce 1737, kdy Rakousko vstupuje do rusko-turecké války, nabízí Trenck své služby vrchnímu veliteli rakouské armády hraběti Seckendorfovi. Po odmítnutí se obrací na ruskou carevnu Annu Ivanovnu. Je jmenován druhým rytmistrem husarského pluku s právem naverbovat tři sta mužů. Za statečnost v bojích je povýšen na majora.

Kvůli napadení a urážce velitele je však v roce 1740 odsouzen k trestu smrti. Těsně před popravou je sice omilostněn, ale musí opustit ruskou armádu i Rusko samotné.

ZPH hrobka Trenck 08
Foto: Zuzana Píšková Hrivňáková

Obávaný velitel pandurů

Na konci roku 1740 obsadil pruský král Fridrich II. rakouské Slezsko, čímž započalo osmileté období konfliktů, které zachvátily celou Evropu a do historie vešly jako „války o rakouské dědictví“. Habsburské panovnici Marii Terezii proto přichází vhod nabídka barona Trencka, že vytvoří tisícihlavý vojenský sbor dobrovolníků.

Panduři se rekrutovali především z řad zločinců, kteří byli vojenskou službou na straně Rakouska zbaveni svých trestů. Od běžné pěchoty se lišili zbojnickým způsobem boje. Prostředky na žold a krytí svých výdajů získávali drancováním nepřátelského území. Byli pověstní svou krutostí.

Erb Trenck 1st
Tato varianta erbu odpovídá době, kdy žil František baron Trenck; kresba: Petr Tybitancl

Odsouzen k trestu smrti

Trenck ve službách Marie Terezie prošel se svými pandury řadou více či méně úspěšných bitev, přičemž on sám několikrát unikl smrti jen o vlásek. Jeho sbor čítal na pět tisíc mužů, což začalo vyvolávat obavy i na císařském dvoře, kde si prchlivý, ziskuchtivý a nevyzpytatelný Trenck stihl udělat mnoho nepřátel.

Trenckovi

Po vojenském debaklu u Žďáru se nad ním začala definitivně stahovat mračna. Byl obviněn, že zapříčinil prohru Rakušanů. Další obvinění na sebe nedala dlouho čekat.

V roce 1746 je Trenck válečným soudem odsouzen k trestu smrti. Na příkaz císařovny Marie Terezie je však proces obnoven. Ačkoli se většinu obvinění podaří vyvrátit, trest je roku 1748 pouze zmírněn, a to na doživotí v brněnské vojenské pevnosti Špilberk.

Kajícník na Špilberku

Trenckův zdravotní stav se ve vězení zhoršuje. Císařovna svoluje, aby si našel vhodné ubytování ve městě, kde by mohl dožít; k tomu už ale nedojde. Trenck koncem září dopisuje svoji závěť, ve které mj. pamatuje také na bratry kapucíny – odkazuje jim čtyři tisíce zlatých. Umírá 4. října 1749 na svátek svatého Františka z Assisi a je pohřben vedle bratří kapucínů – bez rakve, na holou zem.

A co je pravdy na četných legendách, které obestírají jeho „posmrtný život“? To už se můžete dozvědět u nás, v kapucínské hrobce.

František baron Trenck

Letos si připomínáme 270. výročí smrti Františka barona Trencka, velitele pandurů ve službách císařovny Marie Terezie, legendami opředeného vězně na Špilberku i kajícníka pohřbeného v otrhaném kapucínském hábitu na holou zem zdejší hrobky.

A protože se životem Františka Trencka už zaobíralo nesčetně historiků i beletristů, přinášíme zde především příběh, který se začal odvíjet těsně před jeho smrtí a pokračoval po dalších 270 let. Přijměte tedy pozvání vkročit do tohoto vyprávění a stát se jeho součástí.

Obraz hrobka 225 180 2
TRENCKŮV ŽIVOT • 1711–1749
Spilberk 1700 225 180
TRENCKŮV EPITAF • 1748/1749
Zavet brkronika 428a 225 180
TRENCKOVA ZÁVĚŤ • 1749
Zprava o smrti kronika 225 180
ZPRÁVA O SMRTI • 1751
Trenckovo kridlo 225 180cbp
TRENCKOVO KŘÍDLO • 1763
Za Trenckem do hrobky 220 180
ZA TRENCKEM DO HROBKY • ???
Akce rakev cb 225 180
AKCE RAKEV • 1872
Slova nad rakvi 225 180
SLOVA NAD RAKVÍ • 1872
Akce palec 225 180 2
AKCE PALEC • 2017
Akce tvar portret 225 180
AKCE TVÁŘ • 2018
Trenck legendy
TRENCK V LITERATUŘE
Trenck hra
TRENCK NA DIVADLE A VE FILMU

Výstava Ars Moriendi

Výstava Ars Moriendi nás zavede do poloviny 17. století, kdy v kryptě pražské Lorety na Hradčanech pracoval zručný umělec, pod jehož rukama vznikly unikátní nástěnné malby připomínající pomíjivost lidského bytí, ale také naději na věčný život.

Umění dobré smrti

Lidé té doby se více než smrtí samotnou znepokojovali spíše možností, že na ni nebudou dobře připraveni. K tomu jim měly napomáhat nejen obrazné výjevy typu zmíněných fresek, ale také praktické příručky „umění dobré smrti“ (lat. ars moriendi).

Za dobrou smrt se pokládala taková, na kterou se člověk připravil dobrým životem, usmířením se s Bohem i s lidmi, ale také třeba urovnáním své pozůstalosti.

ARS Chronos

Objev freskové výmalby

Barokní nástěnné malby byly v kryptě pod kostelem Narození Páně objeveny teprve v roce 2011. Zobrazují motivy smrti a vzkříšení, alegorii času, symboly křehkosti a pomíjivosti lidského života.

Jejich autor, snad kapucínský řádový malíř, je vytvořil roku 1664 technikou al fresco (do vlhké omítky) v chiaroscuru – v podstatě kresebným způsobem pouze v odstínech černé a šedé barvy. Pracoval podle vlámských a holandských grafických vzorů na objednávku tehdejší patronky Lorety Alžběty Apolonie hraběnky Kolowratové.

ARS Lazar

Z historie kapucínského pohřbívání

Výstava „Ars Moriendi – loretánské krypty. Z historie pohřbívání v kapucínských konventech“ proběhla v roce 2012 v prostorách pražské Lorety na Hradčanech. Expozici připravili kunsthistorici Markéta a Petr Baštovi ve spolupráci s celou řadou dalších odborníků.

Část výstavy, která představuje nedávno objevené fresky, můžete nyní vidět i u nás v Brně. Celý příběh loretánské hrobky včetně nahlédnutí do pohřbívání v kapucínských klášterech najdete v katalogu výstavy, který si u nás můžete koupit.

 

Strom života

Na nově vzniklém rajském dvorku před vstupem do hrobky stojí od roku 1997 kašna z dílny českého akademického sochaře Otmara Olivy. Tento umělec se proslavil především výzdobou kaple papeže Jana Pavla II. Redemptoris Mater.

Kašna představuje onen dobře zavlažovaný strom, „jemuž nebude vadnout listí, jež nepřestane plodit“, jak stojí ve 12 verši 47 kapitoly proroka Ezechiela (Starý zákon). Na její úlohu občerstvovat svou chladivou vodou přicházející návštěvníky odkazuje nápis na kovovém obelisku:

  • Et erunt fructus eius in cibum, et folia eius ad medicinam. (Jeho ovoce bude sloužit za pokrm a jeho listí jako lék.)

Hrobka 01

Živí mezi mrtvými

Kateřina Hlouchová

KatkaKateřina je vedoucí hrobkového týmu. Zaměřuje se na marketingovou propagaci a spolupráci s organizacemi, které pracují v kultuře a turismu. Potkat ji můžete na komentovaných prohlídkách, ale i v pokladně. V kapucínské hrobce zúročuje svoje vzdělání (management v kultuře, estetika a kulturní studia) i praktické zkušenosti nabyté ve svém předchozím angažmá v Letohrádku Mitrovských. Je oblíbená zejména u zahraničních návštěvníků, protože vedle obvyklé angličtiny s nimi o zajímavostech kapucínské hrobky konverzuje také ve španělštině a italštině. Fascinuje ji gotický sloh a málokterý zdejší hrad unikl její pozornosti. Ráda se zaposlouchá do Handela, Pachelbela či swingových melodií. A nepřestává být vděčná bratřím Lumièrům za jejich vynález.

Cyril Josef Komosný

CyrilPřestože jako kapucínský kněz má primárně na starost duchovní péči o nemocné, zvládá vedle toho také promýšlet a spolupracovat na rozvoji hrobky. Miluje umění a architekturu baroka, zvláště stavby Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Je radost s ním cestovat, dokáže podat výklad k téměř každé církevní stavbě – od kapličky po katedrálu. Jeho přízvuk prozrazuje, že pochází z Moravského Slovácka, a to z hudebně založené rodiny. Hrál na cimbál a ve skříni mu nechyběl slovácký kroj. K jeho zálibám patří aranžérství, které je k vidění v kapucínském kostele, především v období liturgických slavností.

Dagmar Smolíková

Dasa 2Má na starost proměnu expozic, pátrání v archivech, komentované prohlídky i zodpovídání zvídavých otázek přímo v pokladně. Do kapucínské hrobky přišla posílena mnohaletými zkušenostmi z ekologického neziskového sektoru, zvláště ji obohatila devítiletka v redakci časopisu Sedmá generace. Kapucínský klášter má prozkoumaný od sklepů až po klenbu kostela, přesto pro ni stále řada věcí zůstává záhadou. Inu, každý klášter má svá tajemství. Ve svém volném čase spravuje kapucínskou klášterní knihovnu, byť se ani zdaleka nepodobá středověkému labyrintu z jejího oblíbeného románu Jméno růže. Za klíčové milníky lidstva pokládá domestikaci Felis silvestris a objev možností kávovníku.

Marie Doležalová

Majka2Její doménou je především práce v pokladně. Má však také na starost květiny na rajském dvorku hrobky i jeho aranžmá během zimních měsíců. Náš tým vydatně posiluje svým nezdolným optimismem a chutí pouštět se do nových věcí. Svůj čas ale netráví jen v podzemí kapucínského kostela. Potkat ji můžete také na bohoslužbách; patří mezi nejlepší lektory a lektorky, co u nás máme.

 

 

 

Naši spolupracovníci a spolupracovnice

  • Markéta Baštová, kunshistorička,Loreta Praha
  • Jana Kloučková Kudrnová,grafička
  • Zuzana Píšková Hrivňáková, fotografka
  • Olga Nezmeškalová, překladatelka
  • Irena Straková, restaurátorka,Národní muzeum
  • Vladimíra Ostrovská, specialistka na údržbu nejrůznějších povrchů
  • Dominik Vinahora OFMCap., specialista na práce všeho druhu