Jiří Barnabáš a Viktorie Orelli

Jiří Barnabáš († 1757) byl brněnským měšťanem a kominickým mistrem. Kapucínská kronika se o něm zmiňuje jako o „významném“ a „nejštědřejším“ dobrodinci.

Po čtrnáct let byl parens spiritualis zdejší komunity, tedy člověkem, který bratřím pomáhal s řešením světských záležitostí, jež souvisely s provozem kláštera. Po Barnabášově smrti tuto roli – ovšem jako mater spiritualis – převzala jeho manželka Viktorie († 1769), rovněž pohřbená v kapucínské hrobce.

ZPH kostel 05
Foto: Zuzana Píšková Hrivňáková

V roce 1751 darovali manželé Orelli zdejšímu kostelu mohutný tepaný relikviář, pozlacený a bohatě zdobený, který dodnes můžeme vidět na oltáři svatého Františka.

O tři roky později věnoval Jiří Barnabáš brněnskému klášteru ostatky křesťanky Klemenciány, která byla pokládána za světici. Kapucíni pro ně nechali udělat rakvový relikviář. Jeho slavnostního umístění do kostela se Barnabáš už nedočkal. Stalo se tak až v roce 1762 díky iniciativě jeho ženy Viktorie.

Kronika však dokládá i další „zbožné odkazy“ manželů, z nichž bratři hradili nákup liturgických oděvů, mešního vína či svící do kostela.

ZPH hrobka 10
Foto: Zuzana Píšková Hrivňáková

Rodina Orelli

V kapucínské hrobce byli kromě manželů Viktorie a Jiřího Barnabáše Orelli pohřbení také další dva lidé nesoucí stejné jméno: Marie Alžběta Orelli († 1744) a Ignác Orelli († 1753).

Když Dalimil Novák zkoumal nadace augustiniánského kláštera u svatého Tomáše v Brně, našel potvrzení z roku 1738 o založení fundace z prostředků paní Evy Orelli. Pod dokumentem byli mimo jiné podepsáni tři její potomci: Kateřina Pröbstová, rozená Orelli, Ignác Orelli a Jiří Parnab Orelli.

Pokud nejde jen o shodu jmen, pak byli v naší hrobce zřejmě pochováni dva rodní bratři i se svými manželkami.

Oltář v kostele svatého Jakuba

Jak svědčí kronika farnosti svatého Jakuba v Brně, ještě v polovině 19. století se u pátého kostelního pilíře vlevo nacházel oltář svatého Floriana, který nechal na vlastní náklady zbudovat Jiří Barnabáš Orelli.


Zdroje

Kronika brněnského konventu z roku 1773, překlad z latiny Markéta Baštová, Loreta Praha.
Archiv kláštera kapucínů v Brně, evidenční karty uměleckých děl.
Dalimil Novák: Zbožné nadace augustiniánského kláštera v Brně v 17. a 18. století, diplomová práce, Filozofická fakulta Masarkovy univerzity v Brně, 2015. 

Jakub Maxmilián Svoboda

Jakub Maxmilián (1686–1736) byl ve své době co do produkce největším tiskařem na Moravě. Vyučil se v Brně u svého bratra Jana Františka († 1717) a po jeho smrti rodinnou tiskárnu převzal.

Oba bratři pokračovali v díle, které roku 1689 započal František Ignác Sinapi. Tomu se totiž po stoleté odmlce podařilo do Brna vrátit knihtiskařskou výrobu, čímž se stal vážnou konkurencí olomoucké tiskárně, do té doby jediné katolické dílně na Moravě.

Kniha Martina Kochema
Tento výtisk z roku 1717 pochází z dílny Jakuba Maxmiliána Svobody, foto: Dagmar Smolíková.

V roce 1718 se Jakub Maxmilián oženil s Marií Barborou (1697–1746), dcerou zakladatele Sinapiho. Zemřel však dřív, než mohl jeho syn Emanuel Antonín (1733–1777) dospět a ujmout se rodinného podnikání. V mezičase proto dílnu vedla vdova Marie Barbora, podruhé provdaná za Antonína Jakuba Lenharta, a poté její nevlastní syn Václav († 1752). Druhá polovina 18. století, kdy měl tiskárnu v rukou už Emanuel Antonín, však Svobodovým tolik nepřála. Jejich monopol na Moravě postupně rozdrolilo založení několika dalších tiskáren, takže svou dílnu nakonec v roce 1784 prodali.

Svobodovi vydávali nejrůznější modlitební knihy pro širokou veřejnost, převážně v českém a německém jazyce, dále latinské liturgické knihy, ale také třeba výnosy zemských sněmů, kalendáře, slabikáře nebo divadelní hry. Ve zdejší klášterní knihovně se dochovalo 45 titulů z této produkce, z nichž část kapucínům věnoval právě Jakub Maxmilián. On i jeho syn však pro kapucínský řád tiskli i na zakázku, například zpívaná oratoria či tehdy velmi oblíbené duchovní příručky kapucína Martina z Kochemu.

Jakub Maxmilián i jeho žena Marie Barbora byli pohřbeni v kapucínské hrobce.


Zdroje

Lenka Baručáková: Tiskařská produkce rodiny Svobodových, in Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska, sborník z 15. odborné konference Olomouc, 22.–23. listopadu 2006, Sdružení knihovnen ČR Brno, 2007.
Petr Voit: Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, LIBRI, Praha, 2006.

Jan Křtitel a Anna Ernovi

Na jméno Jana Křtitele Erny (1622/3–1698) narazíme v brněnské klášterní kronice hned několikrát. V roce 1654 kapucínům zaplatil opravu a zvýšení ohradní zdi kláštera.

Roku 1662 zasedal spolu s řádovými staviteli v komisi, která zkoumala špatný stav zdí nedávno vysvěceného kostela a rozhodla, že je nutné snést celou klenbu, jež hrozila zřícením. Jan Erna se také podílel na výstavbě nové klášterní budovy, která přiléhala těsně k jeho domu. V polovině 18. století tuto část kláštera František Antonín Grimm zakomponoval do rozsáhlejšího projektu, kterému se dodnes říká Trenckovo křídlo.

Kapucinsky klaster 1827
Kapucínský klášter v Brně v roce 1827; zcela vpravo je dům, který patřil Ernovým, těsně přiléhal k Trenckovu křídlu (Muzeum města Brna).

Jan byl synem zednického mistra Ondřeje Erny († 1652), po jehož smrti převzal vedení stavebního podniku. Poprvé se oženil v roce 1646 s Marií Trosterovou, narodily se jim zřejmě tři dcery a syn Jan Jakub, který šel ve stopách svého otce a děda. Podruhé se oženil o třicet let později s Annou Marií Lešanskou († 1716); toto manželství však zůstalo bezdětné. Jan i jeho žena Anna byli pohřbeni ve zdejší hrobce.

Kapucinsky klaster 1907
V roce 1907 byl někdejší Ernův dům zbourán, foto: Josef Kunzfeld (Muzeum města Brna).

Jan Křtitel Erna se podílel na celé řadě stavebních projektů, například pracoval pro Lichtenštejny ve Valticích a v Lednici nebo pro řád augustiniánů, dominikánů a jezuitů v Brně.

Ondřej Erna

Někteří autoři uvádějí, že otec Jana Křtitele Erny, Ondřej Erna, vedl stavbu brněnského kapucínského kláštera. Kronika však nikoho nejmenuje, pouze uvádí, že v roce 1648 byla stavba svěřena „jakémusi světskému [staviteli]“. Ten byl už kolem roku 1650 odvolán kvůli tomu, že se snažil stavbu urychlit „z touhy po větším zisku“. Nekvalitně provedené práce se později projevily na klenbě kostela, která hrozila zřícením a musela být snesena.


Zdroje

Jindřich Noll: Jan Křtitel Erna, stavitel brněnský, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, roč. 37–38, F32–33, 1988–1989.
Michal Tejček: Kapucíni v Brně v 17.–18. století, Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna, 2005.

Marie Alžběta hraběnka z Waldorfu

Vyprávět o Marii Alžbětě z Waldorfu (1697–1758) je jako popisovat řeku pomocí krajiny, kterou protéká, ale nemít možnost nahlédnout do dění pod hladinou. Ale i kdyby badatelé neobjevili už nic dalšího, osobnějšího, třeba korespondenci, nebudeme daleko od pravdy, když tuto ženu označíme za velmi zbožnou, štědrou a inspirativní.

Z rodu Sinzendorfů

Marie Alžběta pocházela ze starého hornorakouského rodu Sinzendorfů, z linie Ernstbrunn. Jejím rodičům, Janu Weikardovi (1656–1715) a Isabelle (1658–1719), rozené lankraběnce z Fürstenberg-Stühlingenu, patřilo na Moravě panství Veveří a Říčany u Tišnova, v Čechách pak Trpísty a Třebel. Vlastnili také domy v Brně a ve Vídni, kde občas pobývali. Podle Pamětí panství veverského si však nejvíce oblíbili hrad nad Svratkou: „Kdežto Collaltové na Veveří jen ob čas přicházeli ku kratšímu pobytu, dávajíce přednosť Brtnici, sídlíval Weikart s celým dvorem každoročně po mnoho měsíců na hradě. Bývalo na něm tedy hlučno a veselo. Jak vrchnosť tak její dvořeníni stýkali se rádi s poddanými…“

Hrad Veveri 03
Hrad Veveří, foto: archiv Státního hradu Veveří

Alžbětin otec, hrabě Jan Weikard, zastával úřad tajného císařského rady a nejvyššího sokolníka u císařského dvora ve Vídni. Zdá se, že byl také velmi zbožným mužem. Pro kapli na hradě Veveří si v roce 1710 vymohl odpustky ke svátku svatého Václava a v roce 1712 dovolení, aby zde směla být uchovávána a k úctě vystavována eucharistie. Za jeho časů však kaple sloužila pouze osazenstvu hradu, veřejnou se stala až v roce 1764, kdy panství vlastnil jeho vnuk Václav Jan.

S jistotou víme pouze o třech dětech, které z manželství vzešly. Marie Alžběta měla ještě staršího bratra Jáchyma Antonína (1689–?) a mladšího Prospera Antonína (1700–1756).

Hraběnka z Berchtoldu

Marie Alžběta se v roce 1716 provdala za Františka Antonína hraběte z Berchtoldu (1691–1722), jehož předci pocházeli z Tyrol a v českých zemích se usadili roku 1628, když koupili moravské panství Uherčice. František Antonín, přísedící zemského soudu na Moravě, převzal po smrti svého otce panství Želetice a statek Domčice na Znojemsku. Brzy však zemřel i on a Alžběta se ve svých pětadvaceti letech stala vdovou. Z jejich dětí se dospělosti dožil pouze syn Prosper Antonín (1720–1807). Tomu se však podařilo rod Berchtoldů rozšířit nejen geograficky, ale i časově – jejich potomci žijí dodnes.

Prosper Antonín zahájil svou kariéru v devatenácti letech, kdy se jako doprovod velvyslance rakouského císaře Karla VI. vypravil do Konstantinopole. Deník, který si cestou psal, dodnes uchovává Moravský zemský archiv. Po svém angažmá v Osmanské říši se dal k vojsku, kde dosáhl hodnosti podplukovníka, později se stal císařským horním radou.

Alzbeta Polyxena z Waldorfu 485
Portrét Marie Alžběty z poloviny 18. století, v majetku kláštera alžbětinek v Brně; foto: Markéta Baštová

Alžběta se dožila pouze první svatby svého syna Prospera, a to s Marií Terezií, rozenou Petřvaldskou z Petřvaldu, dědičkou moravského panství Buchlov. Podruhé se oženil s Teklou Eleonorou Gottliebovou z Hostějova, a když zemřela i ta, řekl své ano Marii Anně Weiserové z Brna. A stejně jako netrval na šlechtickém původu u svých manželek i pro své děti vybíral kmotry z nejrůznějších společenských vrstev.

Z vnuků a vnuček hraběnky Marie Alžběty zmiňme alespoň čtyři. Nejmladší ze tří synů z prvního Prosperova manželství, Karel Gustav (1761–1813), dostal od svého otce panství Neznašov a dá se pokládat za zakladatele české větve Berchtoldů. Jeho starší bratr Leopold František (1759–1809) zdědil buchlovské panství a do historie se zapsal především jako dobrodinec a lidumil. Podobně jako jeho babička Alžběta – jak se zmíníme později – i on založil nemocnici pro chudé.

Z druhého Prosperova manželství pochází dcera Marie Eleonora (1772–1848), provdaná za Josefa Friedricha Trencka, prasynovce onoho slavného velitele pandurů Františka Trencka (1711–1749), který je pohřbený v hrobce kapucínského kláštera v Brně. Jejich syn Jindřich (1804–1876) nechal v roce 1872 pro svého prastrýce vyrobit mohutnou cínovou rakev, která i s ostatky barona Trencka dodnes stojí v kapli hrobky. A právě tento Jindřich Trenck se přátelil s dalším slavným Berchtoldem, který byl zároveň jeho strýcem, Bedřichem Karlem (1781–1876), Prosperovým synem z třetího manželství. Bedřich byl lékařem, přírodovědcem, cestovatelem, sběratelem a mecenášem; patřil mezi přední české vlastence a mj. stál u zrodu Národního muzea.

Sinzendorfovi2

Hraběnka z Waldorfu

V roce 1724, dva roky po smrti svého prvního manžela, se Marie Alžběta provdala za Gotfrýda Ignáce Waldorfa († 1739). Jeho děd, Petr Waldorf, byl radním a obchodníkem v Kolíně nad Rýnem; otec Gotfrýd († 1687) studoval práva na pražské univerzitě, roku 1664 byl povýšen do rytířského stavu a získal inkolát pro Moravu, stal se moravským zemským advokátem a později i tajným sekretářem české dvorské kanceláře. Syn Gotfrýd Ignác vzešel z jeho druhého manželství s Marií Kateřinou, rozenou Sartoriusovou ze Schwanenfeldu († 1723). Zastával úřad císařského rady a přísedícího moravského zemského soudu; roku 1727 byl povýšen do šlechtického stavu s titulem hraběte.

Marie Alžběta se svým druhým manželem bydlela v Brně, v domě na dnešní Běhounské ulici č. 18, který Gotfrýd Ignác zdědil po svém nevlastním bratru Arnoštovi († 1704). Když zemřel i jeho druhý, vlastní bratr Antonín († 1732), dědictvím se majetek manželů rozrostl mj. o panství Sádek s tamním zámkem, kam se přestěhovali. A jak vypadal pokoj hraběnky z Waldorfu? Byl „zařízený holandskými tapetami a zelenými závěsy. Vybavení tvořila do žluté barvy laděná postel s nebesy, psací stůl, několik židlí, kanape, truhlice a další menší stolky. Stěny zdobilo zrcadlo, několik portrétů, obraz sv. Jana Nepomuckého, kopie brněnské svatotomášské madony, dvojice obrazů s náboženskými výjevy a portrét prince Evžena“.

Waldorfovi2

V roce 1739 se však Alžběta stala vdovou podruhé a poručnictví nad nezletilými potomky převzal její bratr Prosper Antonín hrabě ze Sinzendorfu. Waldorfovi přivedli na svět celkem sedm dětí, nicméně dospělosti se dožily zřejmě jen tři. Marie Valburga (1729–?) se provdala za Jana Michaela Čejku z Olbramovic a Marie Kajetána (1736–1792) za Františka Jana hraběte Chorinského z Ledské. Gotfrýd Ignác (1731–1796) zdědil rodový majetek, a co se týká kariéry, vydal se ve stopách svých předků. Stal se apelačním radou a přísedícím zemského soudu. Oženil se s Karolínou Esterházy z Galanthy, jejich manželství však zůstalo bezdětné. Proto waldorfské dědictví, včetně značných pohledávek, přešlo na Gotfrýdova synovce Františka Kajetána Chorinského (1761–1821), který po svém otci jednou zdědí rodinné panství Veselí nad Moravou, kde jeho potomci budou žít až do roku 1945, kdy je jako Němce vyženou.

V roce 1755 koupila Marie Alžběta od svého syna Prospera z Berchtoldu jeho znojemské panství, sama ale bydlela v Brně. Dům na Běhounské patřil její dceři Kajetáně, která dala své matce za 400 zlatých ročně k dispozici „přízemní místnosti pro služebnictvo, kuchyni, komoru, sklep, dřevník, stáj pro čtyři koně a pro své potřeby celé prostřední patro, kde jí byl ponechán i nábytek“.

Dobrodinkyně

Životopis Marie Alžběty z Waldorfu by měl povážlivou trhlinu, kdybychom nezmínili její počin, který se datuje rokem 1748. Tehdy se po návštěvě kláštera alžbětinek ve Vídni rozhodla tyto sestry III. řádu svatého Františka z Assisi, které se staraly o nemocné, opuštěné a staré ženy, přivést také do Brna. S požehnáním vídeňského arcibiskupa Sigmunda von Kollonitze a olomouckého biskupa Ferdinanda Julia von Troyera zakoupila dům v blízkosti městských hradeb, který se nacházel v místech dnešní ulice Kopečné č. 37. Na jaře 1750 se do kláštera nastěhovaly první tři sestry, které přišly z Vídně.

Waldorfova relikviar 485
Relikviář svatého Františka z Assisi, v majetku kapucínského kláštera v Brně; foto: Markéta Baštová

Záhy však začaly hledat nové místo, jednak jejich klášter stál v ochranném pásmu města, což s sebou neslo riziko zbourání při případné obraně, jednak přestával kapacitně dostačovat. Slavnostního otevření nového kláštera s nemocnicí, který na ulici Kamenná č. 36 stojí dodnes, se onoho 14. září 1754 vedle zakladatelky Marie Alžběty z Waldorfu zúčastnila i její dcera Kajetána a kanovník svatopetrské kapituly Matyáš František Chorinský z Ledské, nejstarší bratr hraběnčina zetě a budoucí první biskup nově založené brněnské diecéze. Klášter byl (byť ne zcela) postaven podle projektu brněnského architekta Františka Antonína Grimma.

Duchovní službu ve špitále i zpovědi sester po více než 150 let obstarávali brněnští kapucíni, kteří se rovněž těšili přízni hraběnky Alžběty. Vedle finančních darů jim věnovala rokokový relikviář svatého Františka z Assisi a také monstranci z pozlacené mědi zdobenou zavěšenými kameny.

Kajícnice

Alžběta projevila svou štědrost i v závěti: pamatovala na městský špitál, chudé kláštery a chudé duchovní. Sama si přála být pohřbena v obyčejných černých šatech; na věčnost chtěla odejít v pokoře a skromnosti. Spočinula ve zdejší kapucínské hrobce, vedle svých rodičů a mladšího bratra.


Zdroje

Komárek, F.: Rod Waldorffů na Moravě v 17. a 18. století, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2006.
Eichler, K.: Paměti panství veverského, vlastním nákladem, Brno, 1891.
Flodrová, M.: Z dějin brněnských alžbětinek, in Konvent sester alžbětinek v Brně 1749–1999, vydal Konvent sester alžbětinek v Brně, 1999.
Protocollum Rerum Memorabilium Utriusque Conventus Brunensis, část B, fol. 090a.
Mašek, P.: Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti, I. a II. díl, Argo, Praha 2008 a 2010.
Uedl, P.: Příprava expozice v palácové kapli SH Veveří, bakalářská diplomová práce, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2013.
Pluskal, F. S.: Leopold Graf Berchtold‚ der Menschenfreund, Brünn, 1859.
Bräuner, V., Hamerníková, A.: Rodinný archiv Berchtoldů Buchlov, inventář, (1202) 1494–1945, Moravský zemský archiv, 1967.
Peřinka, F. V.: Vlastivěda moravská, Znojemský okres, Musejní spolek, Brno, 1904.
Kučík, A.: Bedřich Všemír hrabě Berchtold, Buchlovice – Brno, 1944.
Vintrová, L.: Prosper Antonín Berchtold a jeho cestovní deník z roku 1740, in Kubeš, J. (red.): Vyšší šlechta v českých zemích v období baroka (1650–1750). Biogramy vybraných šlechticů a edice typických pramenů, Univerzita Pardubice, 2007.
Berchtold, L.: Vergangenheit und Gegenwart der Herrenburg Buchlau im mährischen Marsgebirge, Brünn 1893.
Wondrák, E.: Leopold Berchtold a jeho nemocnice v Buchlovicích, Časopis lékařů českých, 113, 1974, č. 41.
Antošová Nedvědická, N.: Veselí nad Moravou. Historie panského sídla, jeho přerod z hradu na zámek. Příspěvek k problematice architektury, přestaveb a využití; diplomová práce, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2009.
Kroupa, J.: František Antonín Grimm – architekt 18. století, Moravská galerie Brno, 1982.

Leopold Antonín hrabě Sak z Bohuňovic

Leopold Antonín († 1725) pocházel z českého vladyckého rodu z Bohuňovic u Kolína. Česká větev zanikla v době třicetileté války, jiná už v 16. století přesídlila na Moravu, kde jeho otec, Antonín Zikmund Leopold († 1700), v roce 1684 získal panský stav. Jeho děd, Ferdinand Zikmund († 1655), byl brněnským krajským hejtmanem a významně přispěl k obraně Brna při obléhání švédskými vojsky v roce 1645.

Erb Sack z Bohunovic 485

Leopold Antonín, kterému patřily Martinice, byl královským radou a dvacet osm let zastával úřad olomouckého krajského hejtmana. V roce 1721 byl povýšen do hraběcího stavu. Díky jeho finanční podpoře byla v Olomouci zřízena rytířská akademie. Měl pouze jednoho bratra, Františka Ferdinanda († 1719), kterému se narodilo šest dcer, takže Leopoldovou smrtí rod Saků z Bohuňovic vymřel po meči.


Zdroje

Petr Mašek: Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti, II. díl, Argo, Praha, 2010.
Kristýna Michalcová: Královský tribunál – příspěvek k problematice přesídlování moravského úřadu v 17. století, diplomová práce, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2007.

Erb Leopolda Antonína Saka z Bohuňovic; kresba: Petr Tybitancl.

Jan Vilém hrabě ze Zinzendorfu a Pottendorfu

Zmínky o předcích tohoto významného dolnorakouského rodu najdeme už v pramenech z 12. století. Část rodu se později přihlásila k evangelickému, augsburskému vyznání a z této větve pocházel i slavný Mikuláš Ludvík hrabě ze Zinzendorfu a Pottendorfu (1700–1760), který je považovaný za duchovního otce obnovené Jednoty bratrské.

Rodový erb hrabat ze Zinzendorfu a Pottendorfu, kresba: Petr Tybitancl

Jan Vilém (1627–1695) zastával úřad císařského rady a komořího, dědičně byl rovněž nejvyšším rakouským lovčím. Oženil se s Eleonorou Julianou hraběnkou von Kurland. V letech 1682–1695 působil jako velitel brněnské pevnosti Špilberk; spolu se svou manželkou se často ujímali role kmotrů dětí špilberských vojáků. V roce 1688 jej císař Leopold I. „za věrné služby“ povýšil do generálské hodnosti polního strážmistra.

Jan Vilém nechal na Špilberku zbudovat zbrojnici, která svou velikostí předčila všechny ostatní na celé Moravě. Také nechal na své náklady postavit novou kapli, jež byla dokončena v roce 1693 a zasvěcena Nejsvětější Trojici. Zřídil pro ni fond na úhradu bohoslužebných nákladů, do kterého vložil pět set zlatých. Tato kaple sloužila nejen posádce pevnosti, ale také vězňům.

Spilberk vyrez z mapy
Pevnost Špilberk, výřez z mapy, 17. století; zdroj: © Univerzita Karlova, Přírodovědecký fakulta, Mapová sbírka.

Jedním z následujících velitelů Špilberku a velících generálů na Moravě byl i bratranec Jana Viléma, Ludvík ze Zinzendorfu a Pottendorfu (1661–1742); působil zde v letech 1717–1741. Mimo jiné se zasloužil o trvalý zdroj příjmů pro kapli, kterou zbudoval jeho příbuzný. Během Ludvíkovy éry také vyrostla dvoupatrová vězeňská budova, kde později možná pobýval slavný velitel pandurů František baron Trenck.


Zdroj

Jiří Vaněk: Velitelé špilberské pevnosti v letech 1645–1750, Sborník Forum Brunense, 2007.
Jiří Vaněk: Posádka špilberské pevnosti a její ubytování v 1. polovině 18. století, Forum Brunense, 2009.
Jiří Vaněk: Posádka špilberské pevnosti ve světle svatojakubských matrik 1645–1750 (1. část), Sborník Forum Brunense, 2011.