Jiří Barnabáš a Viktorie Orelli

Jiří Barnabáš († 1757) byl brněnským měšťanem a kominickým mistrem. Kapucínská kronika se o něm zmiňuje jako o „významném“ a „nejštědřejším“ dobrodinci.

Po čtrnáct let byl parens spiritualis zdejší komunity, tedy člověkem, který bratřím pomáhal s řešením světských záležitostí, jež souvisely s provozem kláštera. Po Barnabášově smrti tuto roli – ovšem jako mater spiritualis – převzala jeho manželka Viktorie († 1769), rovněž pohřbená v kapucínské hrobce.

ZPH kostel 05
Foto: Zuzana Píšková Hrivňáková

V roce 1751 darovali manželé Orelli zdejšímu kostelu mohutný tepaný relikviář, pozlacený a bohatě zdobený, který dodnes můžeme vidět na oltáři svatého Františka.

O tři roky později věnoval Jiří Barnabáš brněnskému klášteru ostatky křesťanky Klemenciány, která byla pokládána za světici. Kronika však dokládá i další „zbožné odkazy“, z nichž kapucíni hradili nákup liturgických oděvů, mešního vína či svící do kostela.

ZPH hrobka 10
Foto: Zuzana Píšková Hrivňáková

Rodina Orelli

V kapucínské hrobce byli kromě manželů Viktorie a Jiřího Barnabáše Orelli pohřbení také další dva lidé nesoucí stejné jméno: Marie Alžběta Orelli († 1744) a Ignác Orelli († 1753).

Když Dalimil Novák v roce 2015 zkoumal zbožné nadace augustiniánského kláštera u svatého Tomáše v Brně (v rámci své diplomové práce na FF MU v Brně), našel potvrzení z roku 1738 o založení fundace z prostředků paní Evy Orelli. Pod dokumentem byli mimo jiné podepsáni tři její potomci: Kateřina Pröbstová, rozená Orelli, Ignác Orelli a Jiří Parnab Orelli.

Pokud nejde jen o shodu jmen, pak byli v naší hrobce zřejmě pochováni dva rodní bratři i se svými manželkami.

Oltář v kostele svatého Jakuba

Jak svědčí kronika farnosti svatého Jakuba v Brně, ještě v polovině 19. století se u pátého kostelního pilíře vlevo nacházel oltář svatého Floriana, který nechal na vlastní náklady zbudovat Jiří Barnabáš Orelli.