Jan Vilém hrabě ze Zinzendorfu a Pottendorfu

Zmínky o předcích tohoto významného dolnorakouského rodu najdeme už v pramenech z 12. století.

Část rodu se později přihlásila k evangelickému, augsburskému vyznání a z této větve pocházel i slavný Mikuláš Ludvík hrabě ze Zinzendorfu a Pottendorfu (1700–1760), který je považovaný za duchovního otce obnovené Jednoty bratrské.

Erb Zinzendorf Potendorf 485
Rodový erb hrabat ze Zinzendorfu a Pottendorfu, kresba: Petr Tybitancl

Jan Vilém (1627–1695) zastával úřad císařského rady a komořího, dědičně byl rovněž nejvyšším rakouským lovčím. Dvanáct let působil jako velitel brněnské pevnosti Špilberk. V roce 1688 jej císař Leopold I. „za věrné služby“ povýšil do generálské hodnosti polního strážmistra. Jan Vilém nechal na Špilberku zbudovat zbrojnici, která svou velikostí předčila všechny ostatní na celé Moravě. Zároveň se zasadil o stavbu nové kaple, jež byla dokončena v roce 1693 a zasvěcena Nejsvětější Trojici. Pro věž této kaple také nechal ulít zvon.


Zdroj

Jiří Vaněk: Velitelé špilberské pevnosti v letech 1645–1750, Sborník Forum Brunense, 2007.