Jakub Maxmilián Svoboda

Jakub Maxmilián (1686–1736) byl ve své době co do produkce největším tiskařem na Moravě. Vyučil se v Brně u svého bratra Jana Františka († 1717) a po jeho smrti rodinnou tiskárnu převzal.

Oba bratři pokračovali v díle, které roku 1689 započal František Ignác Sinapi. Tomu se totiž po stoleté odmlce podařilo do Brna vrátit knihtiskařskou výrobu, čímž se stal vážnou konkurencí olomoucké tiskárně, do té doby jediné katolické dílně na Moravě.

Kniha Martina Kochema
Tento výtisk z roku 1717 pochází z dílny Jakuba Maxmiliána Svobody, foto: Dagmar Smolíková.

V roce 1718 se Jakub Maxmilián oženil s Marií Barborou (1697–1746), dcerou zakladatele Sinapiho. Zemřel však dřív, než mohl jeho syn Emanuel Antonín (1733–1777) dospět a ujmout se rodinného podnikání. V mezičase proto dílnu vedla vdova Marie Barbora, podruhé provdaná za Antonína Jakuba Lenharta, a poté její nevlastní syn Václav († 1752). Druhá polovina 18. století, kdy měl tiskárnu v rukou už Emanuel Antonín, však Svobodovým tolik nepřála. Jejich monopol na Moravě postupně rozdrolilo založení několika dalších tiskáren, takže svou dílnu nakonec v roce 1784 prodali.

Svobodovi vydávali nejrůznější modlitební knihy pro širokou veřejnost, převážně v českém a německém jazyce, dále latinské liturgické knihy, ale také třeba výnosy zemských sněmů, kalendáře, slabikáře nebo divadelní hry. Ve zdejší klášterní knihovně se dochovalo 45 titulů z této produkce, z nichž část kapucínům věnoval právě Jakub Maxmilián. On i jeho syn však pro kapucínský řád tiskli i na zakázku, například zpívaná oratoria či tehdy velmi oblíbené duchovní příručky kapucína Martina z Kochemu.

Jakub Maxmilián i jeho žena Marie Barbora byli pohřbeni v kapucínské hrobce.


Zdroje

Lenka Baručáková: Tiskařská produkce rodiny Svobodových, Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska, sborník z 15. odborné konference Olomouc, 22.–23. listopadu 2006, Sdružení knihovnen ČR Brno, 2007.
Petr Voit: Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, LIBRI, Praha, 2006.
Milena Flodrová: Brněnský knihtisk v 17. a 18. století, Knihtisk v Brně a na Moravě, Muzejní a vlastivědná společnost, 1987.