Jan Vilém hrabě ze Zinzendorfu a Pottendorfu

Zmínky o předcích tohoto významného dolnorakouského rodu najdeme už v pramenech z 12. století. Část rodu se později přihlásila k evangelickému, augsburskému vyznání a z této větve pocházel i slavný Mikuláš Ludvík hrabě ze Zinzendorfu a Pottendorfu (1700–1760), který je považovaný za duchovního otce obnovené Jednoty bratrské.

Rodový erb hrabat ze Zinzendorfu a Pottendorfu, kresba: Petr Tybitancl

Jan Vilém (1627–1695) zastával úřad císařského rady a komořího, dědičně byl rovněž nejvyšším rakouským lovčím. Oženil se s Eleonorou Julianou hraběnkou von Kurland. V letech 1682–1695 působil jako velitel brněnské pevnosti Špilberk; spolu se svou manželkou se často ujímali role kmotrů dětí špilberských vojáků. V roce 1688 jej císař Leopold I. „za věrné služby“ povýšil do generálské hodnosti polního strážmistra.

Jan Vilém nechal na Špilberku zbudovat zbrojnici, která svou velikostí předčila všechny ostatní na celé Moravě. Také nechal na své náklady postavit novou kapli, jež byla dokončena v roce 1693 a zasvěcena Nejsvětější Trojici. Zřídil pro ni fond na úhradu bohoslužebných nákladů, do kterého vložil pět set zlatých. Tato kaple sloužila nejen posádce pevnosti, ale také vězňům.

Spilberk vyrez z mapy
Pevnost Špilberk, výřez z mapy, 17. století; zdroj: © Univerzita Karlova, Přírodovědecký fakulta, Mapová sbírka.

Jedním z následujících velitelů Špilberku a velících generálů na Moravě byl i bratranec Jana Viléma, Ludvík ze Zinzendorfu a Pottendorfu (1661–1742); působil zde v letech 1717–1741. Mimo jiné se zasloužil o trvalý zdroj příjmů pro kapli, kterou zbudoval jeho příbuzný. Během Ludvíkovy éry také vyrostla dvoupatrová vězeňská budova, kde později možná pobýval slavný velitel pandurů František baron Trenck.


Zdroj

Jiří Vaněk: Velitelé špilberské pevnosti v letech 1645–1750, Sborník Forum Brunense, 2007.
Jiří Vaněk: Posádka špilberské pevnosti a její ubytování v 1. polovině 18. století, Forum Brunense, 2009.
Jiří Vaněk: Posádka špilberské pevnosti ve světle svatojakubských matrik 1645–1750 (1. část), Sborník Forum Brunense, 2011.