Kapucínská hrobka, včetně přístupové uličky a nádvoří s kašnou, se nachází na soukromém pozemku Řádu menších bratří kapucínů. Návštěvníci areálu Kapucínské hrobky se řídí těmito ustanoveními:

  1. Návštěvník při vstupu do pokladny řádně zakoupí vstupenku podle platného ceníku. Zakoupením vstupenky zároveň vyjadřuje souhlas s respektováním pietního charakteru místa a zavazuje se po celou dobu svého pobytu v jeho prostorách k odpovídajícímu chování. Agresivní, hlasité či jinak nevhodné chování je důvodem k vykázání z prohlídky a to bez nároku na vrácení peněz za vstupenku.
  2. Délka prohlídky odvisí od každého návštěvníka a je limitována pouze otevírací dobou. Poslední návštěva hrobky je možná 30 minut před uzavřením, respektive 30 minut před začátkem polední pauzy.
  3. Každý návštěvník dbá pokynů pracovníků hrobky.
  4. U školních či jiných hromadných výprav vedoucí skupiny (popř. vedoucí učitel) spolupracuje s průvodcem hrobky tak, aby byl zajištěn nerušený průběh prohlídky. Pokud dojde k porušení návštěvního řádu, nápravu řeší pracovník hrobky prostřednictvím vedoucího výpravy. 
  5. Pokud školní či jiné hromadné výpravy nevyužijí možnost komentované prohlídky a procházejí areálem samostatně, vedoucí skupiny (popř. vedoucí učitel) zajistí, aby skupina držela pohromadě, a má přehled o všech členech. Zároveň nese odpovědnost za odpovídající chování celé skupiny, viz bod 1.
  6. V případě, že návštěvník svévolně a vědomě způsobí škodu kdekoli v areálu hrobky, bude postupováno v souladu s právním řádem České republiky a čin bude nahlášen Policii České republiky.
  7. Fotografování uvnitř hrobky je možné pouze bez blesku. Není možné fotografovat detaily mumifikovaných těl.
  8. Do hrobky není dovolen přístup osobám s jídlem, pitím, zvířaty a zbraněmi, dále osobám podnapilým či pod vlivem jiných omamných látek.
  9. V celém areálu hrobky, včetně přístupové uličky a nádvoří s kašnou, je zakázáno kouřit.

Tento návštěvní řád nabyl účinnosti 9. srpna 2018.

Mgr. Kateřina Hlouchová
vedoucí Kapucínské hrobky