Zakládací listiny

Zde si můžete prohlédnout nejdůležitější listiny, které se vztahují k počátkům jak prvního, tak především druhého kapucínského kláštera, který byl v polovině 17. století postaven uvnitř městských hradeb.

Listiny NA 1606 orez

Kardinál František z Ditrichštejna, biskup olomoucký potvrzuje, že 16. července 1606 posvětil kostel a oltář k poctě svatého Františka a uložil v něm ostatky svatých mučedníků Vavřince, Šebestiána, Kosmy, Damiana, Gervasia, Protasia, Ciriaca a Františka a uděluje věřícím v tento den a rok a ve výročí při návštěvě kostela sto dní odpustků.

Zdroj: Národní archiv Praha, fond E31, Řádový archiv kapucínů, díl I., listiny 1364–1906

Listiny NA 1645 orez

Leopold I. Vilém Habsburský, arcivévoda rakouský a biskup štrasburský, halberštadtský, pasovský a olomoucký „na naléhání našeho milovaného bratra v Kristu Ludvíka z Rosenheimu, provinciála Řádu Menších bratří kapucínů pro Čechy a Rakousko“ dovoluje, aby „uvnitř hradeb města Brna na Moravě ve svůj čas a po získání vhodného místa, svobodně mohl nechat postavit klášter pro bratry svého řádu“, napsáno v Linci 18. září 1645.

Zdroj: Národní archiv Praha, fond E31, Řádový archiv kapucínů, díl II., 16.–20. století, krabice č. 299, inv. č. 127

Listiny KK 1645 orez1 Listiny KK 1645 orez2

 

Ferdinand III., císař římský, král uherský a český „vyslovuje nejmilostivější souhlas, aby jeho svatý řád [kapucínský] v královském městě Brně, a to uvnitř jeho hradeb, opět ve vhodném čase klášter směl stavěti“, sepsal Jiří Martinic 21. září 1645.

Zdroj: Provinční archiv kapucínů, Praha-Hradčany

Listiny NA 1652 orez1

Purkmistr a všechny tři rady města Brna potvrzují, že byl původní kapucínský klášter za obležení na příkaz velitele města zbořen a má být nyní na příhodnějším místě obnoven. Na stavbu kláštera mají být zbořeny domy hraběte Magniho, Jana Kadaňského, Václava Senftenbergera, Josefa Jiřího Strumpfstrickera, Kryštofa Hofmanna, Matěje Kniepäutla, Šebestiána Fraunadera, Zachariáše Laussmana a Jindřicha Blankhana a plat z těchto domů byl (poněvadž jde o žebravý řád) zrušen. Sepsáno 26. ledna 1652.

Zdroj: Národní archiv Praha, fond E31, Řádový archiv kapucínů, díl I., listiny 1364–1906

Listiny NA 1652 orez2

Ferdinand III., císař římský, král uherský a český, potvrzuje inzerovanou smlouvu brněnského purkmistra a rady s kapucíny o urční místa a stavbě nového kláštera z 26. ledna 1652.

Zdroj: Národní archiv Praha, fond E31, Řádový archiv kapucínů, díl I., listiny 1364–1906

Listiny NA 1656 orez

Jan Gobbar, biskup megarský, sufragán olomouckého bis. arciknížete Leopolda Viléma, vysvědčuje, že 7. května 1656 položil základní kámen a vysvětil kapucínský kostel v Brně a že posvětil tyto oltáře a uložil do nich ostatky: hlavní sv. Kříže s ostatky sv. Vavřince, Šebestiána, Kosmy, Damiána, Gervasia, Prothasia, Cyriaka, Akuta, Kristiána a sv. Františka; napravo od hlavního oltář Panny Marie s ostatky sv. Anežky, Barbory, Korduly a Eklechy; nalevo od hlavního oltář sv. Antonína Paduánského s ostatky sv. Mořice, Antonína opata, Anastasie, Korduly a Maximy. Dne 8. května posvětil oltář sv. Františka v kapli napravo od hlavního oltáře s ostatky sv. Valentina, Felixe, Vitala a Kristiny a jiný oltář Panny Marie Bolestné v kůru s ostatky sv. Sulpitia, Jindřicha, Krescencie a jiných svatých. Věřícím udělil v den posvěcení kostela jeden rok a o výročí 40 dní odpustků.

Zdroj: Národní archiv Praha, fond E31, Řádový archiv kapucínů, díl I., listiny 1364–1906